Rritja e çmimeve dhe sesi po i përballojnë pensionistët/INSAT pensioni mesatar në Shqipëri është 39% më i ulët se në Rajon

 

Një ditë më parë elbasanion.al trajtoi një temë sensitive për qytetarët, sikundër është rritja e çmimeve dhe pamundësia e mjaft familjeve, veçanërisht e moshës së tretë për t’i përballuar. Shumë prej tyre pohuan për mikrofonin tonë se kanë reduktuar ndjeshëm shpenzimet e për pasojë janë të detyruar të konsumojnë më pak. Shqetësimit të qytetarëve i bashkohen edhe tregtarë, të cilët konfirmojnë se vitet e fundit forca blerëse ka rënë ndjeshëm , kjo për shkak të ekonomisë së dobët. Që nga lufta në Ukrainë duket se mbijetesa është shndërruar në sfidën kryesore të mjaft familjeve. Ndjekës të elbasanion,pasi u njohën me subjektin e lajmit propozuan me dashamirësi se kronika të tilla do të ishte mirë të shoqëroheshin me statistika zyrtare, grafikë që të jenë të besueshme për opinionin publik. Duke e vlerësuar si mjaft të rëndësishme zërin qytetar, pasi elbasanion ka si mision të tij qytetarin gjykoi të shpalosë për opinionin publik disa të dhëna dhe shifra zyrtare të publikuara para pak kohësh nga INSTAT. Të dhënat zyrtare nga skemat publike të pensioneve tregojnë se pensioni mesatar në Shqipëri është 39% më i ulët se në Rajon këtë vit.Sakaq Shqipëria nuk garanton të ardhura minimale për popullsinë.

 

Sipas matjeve të INSTAT, gjatë periudhës qershor 2022- qershor 2023 treguesi zyrtar i inflacionit në vendin tonë ishte 6.9 për qind, ndërsa inflacioni i pensionistëve ishte 8.6 për qind, ose 1.7 pikë për qind më i lartë se treguesi mesatar.Në bazë të një vendimi qeverie të vitit 2017 INSTAT mat inflacionin e pensionistëve për 12 gupe kryesore të shpenzimeve mujore, të cilat kanë pesha të ndryshme në raport me inflacionin mesatar që matet në rang vendi.Inflacioni i pensionistëve u sugjerua nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, pasi struktura e shpenzimeve të shportës në moshat mbi 65 vjeç është e ndryshme në raport me popullsinë e përgjithshme.Në shportën e pensionistëve shpenzimet për shërbimet arsimore janë zero, ndërsa për popullatën e përgjithshme janë 3 për qind.Argëtimi dhe kultura zënë 1 për qind të shpenzimeve mujore të pensionistëve, ndërsa të mesataren e popullsisë 2.8 për qind.INSTAT fillimisht dorëzoi inflacionin e pensionistëve çdo shkurt për vitin paraardhës me qëllim indeksimin e pensioneve, por me ngjarjet e fundit nga kriza e Covid-19 dhe lufta në Ukrainë, INSTAT ka një tregues të përmuajshëm për inflacionin e pensionistëve.Kjo praktikë shërben për të indeksuar pensionet më shumë se dy herë në vit nëse ndodhin rritje të mëdha çmimesh.Të ardhurat nga pensioni për moshën e tretë janë shumë të ulëta në vendin tonë. Të dhënat zyrtare nga skemat publike të pensioneve tregojnë se pensioni mesatar në Shqipëri është 39% më i ulët se në Rajon këtë vit.Sakaq Shqipëria nuk garanton të ardhura minimale për popullsinë. Legjislacioni nuk e specifikon një pikë referimi dhe kjo vështirëson mangësitë në të ardhura në kategori të caktuara ta popullatës. Një studim i vitit 2021 porositur nga Avokati i Popullit rekomandoi që Shqipëria duhet të japë një përkufizim ligjor të standardin minimal të jetesës dhe formësimin social.Avokati i Popullit e përllogariti minimumin jetik 18,500 lekë në muaj për 2022. Të gjitha pagesat nën këtë nivel duke përfshitë edhe pensionet duhet të mbulohen nga qeveria nëpërmjet fondit të ndihmës ekonomike.Duke qenë se një pjesë e madhe e pensionistëve nuk përmbushin kushtet ligjore për pagesa të plota te pensionit pasi shumica kanë punuar në informalitet dhe nuk kanë paguar kontribute, qeveria mund të kompensojë nga skema e ndihmës ekonomike ata që marrin pension poshtë minimumit jetik./Referuar monitor dhe elbasanion